- Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy – Institute of Science and Technology of Hydraulic Structure - http://www.vienctt.com -

Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005. Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005. Về quản lý dự án [1] đầu tư xây dựng [2] công trình. Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về lập, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; hợp đồng trong hoạt động [3] xây dựng; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân lập dự án [4] đầu tư xây dựng công trình, khảo sát [5], thiết kế, thi công xây dựng và giám sát xây dựng công trình.

Nghị định số 16/2005/NĐ-CP - Đã có 330 lượt tải về [6]