- Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy – Institute of Science and Technology of Hydraulic Structure - http://www.vienctt.com -

14 TCN 145-2005: Hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế công trình thủy lợi

14 TCN 145-2005: Hướng dẫn lập đề cương khảo sát [1] thiết kế công trình thủy lợi [2]

– Quyết định: 405/2005/QĐ-BNN-KHCN

– Ngày ban hành: 28/02/2005

14 TCN 145-2005 - Đã có 1308 lượt tải về [3]