Chủ nhật, 16/08/2020 - 12 giờ 31 phút, sáng.

Nghiên cứu tính toán thủy năng cho trạm thủy điện có hồ chứa điều tiết ngày đêm

Ngày đăng: 01/01/2010 - 20:34

Nghiên cứu tính toán thủy năng cho trạm thủy điện có hồ chứa điều tiết ngày đêm

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2009

* * * * * * * * * * * *

1. Tên đề tài: Nghiên cứu tính toán thủy năng cho trạm thủy điện có hồ chứa điều tiết ngày đêm

2. Mục tiêu phục vụ: Phục vụ giảng dạy &thiết kế công trình thủy điện có hồ điều tiết ngày đêm

3. Họ tên, học hàm, học vị, chức vụ của người chủ trì: Nguyễn Đức Hạnh, Giảng viên, kỹ sư

4. Họ tên, học hàm, học vị, chức vụ của người phối hợp chính: PGS.TS Nguyễn Thượng Bằng

5. Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy – ĐHXD

6. Thuyết minh đề tài:

– Mục đích: Phục vụ giảng dạy & thiết kế công trình thủy điện có hồ chứa điều tiết ngày đêm

– Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu bài toán điều tiết ngắn hạn nói chung và bài toán tính toán thủy năng với chu kì điều tiết 24 giờ nói riêng; nghiên cứu về những đặc điểm &sự khác biệt giữa bài toán điều tiết ngày đêm so với điều tiết trung và dài hạn; nghiên cứu về mức độ chính xác &các phương pháp tương ứng với bài toán điều tiết ngày đêm; xây dựng thuật toán &viết chương trình tính toán thủy năng

– Ý nghĩa khoa học kỹ thuật: Bài toán điều ngắn hạn là một trong những bài toán cơ bản trong điều tiết hồ chứa. Nhưng với bài toán tính toán thủy năng cho hồ chứa điều tiết ngày đêm vẫn còn nhiều quan niệm tính toán khác nhau &kết quả chưa đạt được sự chính xác so với đòi hỏi thực tế. Đề tài này sẽ giải quyết các vấn đề vừa nêu.

– Kết quả: Quy trình tính toán thủy năng Trạm thủy điện có hồ chứa điều tiết ngày đêm &chương trình tính toán

7. Kế hoạch thực hiện:

– Nghiên cứu lý thuyết: 3 tháng

– Sơ đồ thuật toán &chương trình: 6 tháng

– Viết báo cáo: 1 tháng

– Dự trữ: 2 tháng

– Tổng cộng: 12 tháng

8. Số lượng bài báo khoa học dự kiến đăng trong năm 2009: 01

9. Địa chỉ ứng dụng: Khoa Công trình thuỷ, Viện KH&CN Công trình thuỷ

  • 353 lượt xem
  • Print Print

Nghiên cứu tính toán thủy năng cho trạm thủy điện có hồ chứa điều tiết ngày đêm

Ngày đăng: 06/02/2009 - 15:12

Nghiên cứu bài toán điều tiết ngắn hạn nói chung và bài toán tính toán thủy năng với chu kì điều tiết 24 giờ nói riêng; nghiên cứu về những đặc điểm & sự khác biệt giữa bài toán điều tiết ngày đêm so với điều tiết trung và dài hạn; nghiên cứu về mức độ chính xác &các phương pháp tương ứng với bài toán điều tiết ngày đêm; xây dựng thuật toán &viết chương trình tính toán thủy năng.

1. Tên đề tài: Nghiên cứu tính toán thủy năng cho trạm thủy điện có hồ chứa điều tiết ngày đêm

2. Mục tiêu phục vụ: Phục vụ giảng dạy &thiết kế công trình thủy điện có hồ điều tiết ngày đêm

3. Họ tên, học hàm, học vị, chức vụ của người chủ trì: Nguyễn Đức Hạnh – Giảng viên, kỹ sư

4. Họ tên, học hàm, học vị, chức vụ của người phối hợp chính: PGS.TS Nguyễn Thượng Bằng

5. Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy – ĐHXD

6. Thuyết minh đề tài:

– Mục đích: Phục vụ giảng dạy & thiết kế công trình thủy điện có hồ chứa điều tiết ngày đêm

– Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu bài toán điều tiết ngắn hạn nói chung và bài toán tính toán thủy năng với chu kì điều tiết 24 giờ nói riêng; nghiên cứu về những đặc điểm &sự khác biệt giữa bài toán điều tiết ngày đêm so với điều tiết trung và dài hạn; nghiên cứu về mức độ chính xác &các phương pháp tương ứng với bài toán điều tiết ngày đêm; xây dựng thuật toán &viết chương trình tính toán thủy năng

– Ý nghĩa khoa học kỹ thuật: Bài toán điều ngắn hạn là một trong những bài toán cơ bản trong điều tiết hồ chứa. Nhưng với bài toán tính toán thủy năng cho hồ chứa điều tiết ngày đêm vẫn còn nhiều quan niệm tính toán khác nhau &kết quả chưa đạt được sự chính xác so với đòi hỏi thực tế. Đề tài này sẽ giải quyết các vấn đề vừa nêu.

– Kết quả: Quy trình tính toán thủy năng Trạm thủy điện có hồ chứa điều tiết ngày đêm &chương trình tính toán

7. Kế hoạch thực hiện:

– Nghiên cứu lý thuyết: 3 tháng

– Sơ đồ thuật toán &chương trình: 6 tháng

– Viết báo cáo: 1 tháng

– Dự trữ: 2 tháng

– Tổng cộng: 12 tháng

8. Số lượng bài báo khoa học dự kiến đăng trong năm 2009: 01

9. Địa chỉ ứng dụng:

  • Khoa Công trình thuỷ
  • Viện KH&CN Công trình thuỷ
  • 4 lượt xem
  • Print Print