Thứ bảy, 15/08/2020 - 11 giờ 02 phút, chiều.

Các vấn đề liên quan đến thiết kế và thi công cống lấy nước tưới trong thân đập đất

Ngày đăng: 01/01/2010 - 20:27

Nghiên cứu tính toán thCác vấn đề liên quan đến thiết kế và thi công cống lấy nước tưới trong thân đập đấtủy năng cho trạm thủy điện có hồ chứa điều tiết ngày đêm

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2009

* * * * * * * * * * * *

1. Tên đề tài: Các vấn đề liên quan đến thiết kế và thi công cống lấy nước tưới trong thân đập đất.

2. Mục tiêu phục vụ: Môn học thiết kế hệ thống tưới tiêu và thiết kế các công trình thực tế.

3. Họ tên, học hàm, học vị, chức vụ của người chủ trì: PGS. TS. Vũ Hữu Hải, Phó trưởng Bộ môn xây dựng Thủy lợi -Thủy điện.

4. Họ tên, học hàm, học vị, chức vụ của người phối hợp chính: KSTK. Ngô Xuân Thịnh.

5. Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy – ĐHXD

6. Thuyết minh đề tài:

 • – Mục đích: Phục vụ môn học và thiết kế hệ thống tưới tiêu.
 • – Nội dung nghiên cứu: Tổng kết các trường hợp thiết kế cống tưới trong thân đập đất của Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy từ năm 1990 đến năm 2009; Chế độ thủy lực của cống tưới; Van điều tiết tưới; Van xả sâu và tháo cạn hồ; Nhà van và thiết bị đóng mở; Bài toán kết cấu cống tưới; Quá trình thi công cống tưới và các vấn đề có thể xảy ra.
 • – Ý nghĩa khoa học kỹ thuật: Góp phần hoàn thiện thiết kế cống tưới trong thân đập đất; Hướng dẫn nhà thầu xây dựng thi công cống tưới trong thân đập đất.
 • – Triển vọng về các kết quả: Quy trình thiết kế và quy trình thi công cống tưới trong thân đập đất.

7. Kế hoạch thực hiện: 

 • – Tổng kết các trường hợp thiết kế: 3 tháng.
 • – Chế độ thủy lực: 2 tháng.
 • – Kết cấu và thiết bị: 3 tháng.
 • – Thi công cống tưới: 2 tháng.
 • – Viết báo cáo: 1 tháng.
 • – Thời gian dự trữ: 1 tháng.- Tổng cộng: 12 tháng (1 năm).

8. Số lượng bài báo khoa học dự kiến đăng trong năm 2009: 01

9. Địa chỉ ứng dụng: Khoa Công trình thuỷ, Viện KH&CN Công trình thuỷ

 • 208 lượt xem
 • Print Print

Các vấn đề liên quan đến thiết kế và thi công cống lấy nước tưới trong thân đập đất

Ngày đăng: 06/02/2009 - 15:10

Tổng kết các trường hợp thiết kế cống tưới trong thân đập đất của Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy từ năm 1990 đến năm 2009; Chế độ thủy lực của cống tưới; Van điều tiết tưới; Van xả sâu và tháo cạn hồ; Nhà van và thiết bị đóng mở; Bài toán kết cấu cống tưới; Quá trình thi công cống tưới và các vấn đề có thể xảy ra.

1. Tên đề tài: Các vấn đề liên quan đến thiết kế và thi công cống lấy nước tưới trong thân đập đất.

2. Mục tiêu phục vụ: Môn học thiết kế hệ thống tưới tiêu và thiết kế các công trình thực tế.

3. Họ tên, học hàm, học vị, chức vụ của người chủ trì: PGS. TS. Vũ Hữu Hải – Phó trưởng Bộ môn xây dựng Thủy lợi -Thủy điện.

4. Họ tên, học hàm, học vị, chức vụ của người phối hợp chính: KSTK. Ngô Xuân Thịnh.

5. Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy – ĐHXD

6. Thuyết minh đề tài:

– Mục đích: Phục vụ môn học và thiết kế hệ thống tưới tiêu.

– Nội dung nghiên cứu: Tổng kết các trường hợp thiết kế cống tưới trong thân đập đất của Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy từ năm 1990 đến năm 2009; Chế độ thủy lực của cống tưới; Van điều tiết tưới; Van xả sâu và tháo cạn hồ; Nhà van và thiết bị đóng mở; Bài toán kết cấu cống tưới; Quá trình thi công cống tưới và các vấn đề có thể xảy ra.

– Ý nghĩa khoa học kỹ thuật: Góp phần hoàn thiện thiết kế cống tưới trong thân đập đất; Hướng dẫn nhà thầu xây dựng thi công cống tưới trong thân đập đất.

– Triển vọng về các kết quả: Quy trình thiết kế và quy trình thi công cống tưới trong thân đập đất.

7. Kế hoạch thực hiện:

– Tổng kết các trường hợp thiết kế: 3 tháng.

– Chế độ thủy lực: 2 tháng.

– Kết cấu và thiết bị: 3 tháng.

– Thi công cống tưới: 2 tháng.

– Viết báo cáo: 1 tháng.

– Thời gian dự trữ: 1 tháng.

– Tổng cộng: 12 tháng (1 năm).

8. Số lượng bài báo khoa học dự kiến đăng trong năm 2009: 01

9. Địa chỉ ứng dụng:

 • Khoa Công trình thuỷ
 • Viện KH&CN Công trình thuỷ
 • 6 lượt xem
 • Print Print