Thứ bảy, 04/02/2023 - 4 giờ 42 phút, chiều.

Giới thiệu chung

Ngày đăng: 03/07/2010 - 09:55

Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy

Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy (sau đây viết tắt là “Viện”) là tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 33/QĐ-BGDĐT ngày 05/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi Trung tâm nghiên cứu công trình thủy trực thuộc Trường Đại học Xây dựng thành Viện Khoa học và Công nghệ công trình thủy trực thuộc Trường Đại học Xây dựng.

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

1. Nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công trình thủy và khai thác nguồn năng lượng sạch: năng lượng nước, năng lượng gió, năng lượng mặt trời;

2. Thiết kế công trình, thiết kế công nghệ thuộc lĩnh vực công trình thủy và khai thác nguồn năng lượng sạch;

3. Đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực công trình thủy và năng lượng sạch;

Tải về: Hồ sơ năng lực

4. Tham gia lập các tiêu chuẩn thiết kế, quy trình quy phạm trong lĩnh vực công trình thủy và công trình khai thác nguồn năng lượng sạch;

5. Sản xuất chế tạo thiết bị đo phục vụ ngành công trình thủy và khai thác năng lượng sạch; Lập các mô hình thí nghiệm thủy lực sông ngòi và sóng biển;

6. Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát, kiểm định, lập hồ sơ thầu, tối ưu vận hành các hồ chứa thủy lợi-thủy điện, quản lý chất lượng các dự án thủy lợi, thủy điện, cảng, giao thông thủy, bảo vệ bờ, công trình thuộc nhà máy đóng tàu và các dự án có liên quan đến tài nguyên nước và nguồn năng lượng sạch;

Quyền hạn

– Tự chủ tổ chức bộ máy, biên chế nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển;

– Tự chủ xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn;

– Tự chủ và tự chịu trách nhiệm ký kết, đầu tư trong các hoạt động nghiên cứu, phát triển và thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ;

– Tự chủ về tài chính;

– Chủ động trong quan hệ đối nội, đối ngoại, ký kết các hợp đồng, các thỏa thuận hợp tác với các cá nhân và tổ chức trong nước và quốc tế trong phạm vị hoạt động của Viện và theo quy định của pháp luật;

– Được phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành khác trong nước theo quy định của pháp luật;

– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ

– Chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;

– Thực hiện các nghĩa vụ với Trường theo quy định;

– Hỗ trợ sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh trong quá trình đào tạo của Trường Đại học Xây dựng;

– Thực hiện chế độ dân chủ, bình đảng, công khai;

– Góp phần xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của ngành và của đất nước;

– Bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong tổ chức mình; giữ bí mật khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;

Quản lý Nhà nước đối với Viện

Viện do Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập. Viện thuộc sự quản lý trực tiếp của Trường Đại học Xây dựng.

Thành viên sáng lập viện

Từ trái qua, hàng trên: KS. Phạm Đức Cường, GV. KS. Nguyễn Đức Hạnh, KS. Nguyễn Tuấn Vũ, KS. Ngô Xuân Thịnh, KS. Vũ Ngọc Thành, Trịnh Thanh Hà.

Hàng dưới: Đỗ Thị Nga (Thủ quỹ), GVC. TS. Phó Viện trưởng Trần Văn Sung, PGS. TS. Viện trưởng Nguyễn Thượng Bằng, GVC. ThS. Phó Viện trưởng Nguyễn Mạnh Tiến, Kế toán trưởng Đặng Thị Tuyết Trinh

  • 979 lượt xem
  • Print Print