Thứ bảy, 04/02/2023 - 3 giờ 20 phút, chiều.

Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 02/07/2010 - 11:02

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH THỦY

TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01-2009/QĐ-VIENCTT của Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy)

A. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Viện KH&CN Công trình thủy có Viện trưởng và các Phó viện trưởng
a) Viện trưởng do Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ, Trường và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Viện;
b) Các Phó viện trưởng và Kế toán trưởng do Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách hoặc ủy quyền.2. Bộ máy các phòng chức năng và phòng thí nghiệm
a) Phòng thí nghiệm thủy lực công trình trực thuộc Trường ĐHXD, trưởng phòng thí nghiệm do Hiệu trưởng trường Đại học xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm; Viện KH&CN CTT được quyền thuê cơ sở vật chất, thiết bị của Phòng thí nghiệm để thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ của mình;
b) Các phòng ban chức năng của Viện có trưởng phòng và các cán bộ viên chức. Trưởng phòng do Viện trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của ban lãnh đạo Viện, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách hoặc ủy quyền.
c) Kế toán trưởng của Viện do Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về công tác tài chính, kế toán của Viện.

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG THUỘC VIỆN

1. Phòng hành chính kế hoạch:
a) Chức năng nhiệm vụ: Xây dựng, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm của các phòng ban trong Viện. Đảm bảo bộ máy hành chính của Viện hoạt động thông suốt và nhịp nhàng, tiết kiệm và hiệu quả;
b) Cơ cấu tổ chức: 01 trưởng phòng cùng 02 cử nhân kinh tế – kỹ sư.

2. Phòng kế toán tài vụ:
a) Chức năng nhiệm vụ: Xây dựng, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác kế toán, tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm của Viện và các phòng ban trong Viện. Đảm bảo mọi chế độ chính sách về tài chính của Viện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và pháp luật. Hoạt động trên nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và Viện phải phát triển bền vững;
b) Quản lý và phát triển vốn hoạt động của Viện;
c) Cơ cấu tổ chức: 01 kế toán trưởng đồng thời là trưởng phòng. 01 thủ quỹ. 01 kế toán có trình độ đại học.

3. Phòng tư vấn tổng hợp:
a) Chức năng nhiệm vụ: Thực hiện chủ yếu các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như lĩnh vực công trình xây dựng của Viện. Liên danh, liên kết trong nước và quốc tế trong các hoạt động của Viện;
b) Các lĩnh vực tư vấn chính của Phòng bao gồm:
+ Tư vấn lập dự án đầu tư
+ Tư vấn thiết kế và thẩm tra
+ Tư vấn về đấu thầu
+ Tư vấn về giám sát chất lượng công trình
+ Tư vấn về giám sát thi công xây dựng
c) Cơ cấu tổ chức: 01 trưởng phòng (học vị kỹ sư trở lên), 01 phó phòng (học vị kỹ sư trở lên) và ít nhất 3 kỹ sư. Số lượng cán bộ, công nhân sẽ được quyết định tùy theo nhiệm vụ và các hợp đồng khoa học công nghệ và dịch vụ của từng thời kỳ.

4. Phòng công nghệ thông tin:
a) Chức năng nhiệm vụ: Thực hiện các nghiên cứu ứng dụng và phát triển các chương trình, phần mềm tính toán phục vụ các hoạt động của Viện;
b) Các lĩnh vực chính của Phòng bao gồm:
+ Nghiên cứu và khai thác phần mềm
+ Phát triển và xây dựng các chương trình và phầm mềm của Viện
c) Cơ cấu tổ chức: 01 trưởng phòng (học vị kỹ sư trở lên), 01 phó phòng (học vị kỹ sư trở lên) và ít nhất 2 kỹ sư tin học làm việc với tư cách chuyên gia.

5. Phòng năng lượng:
a) Chức năng nhiệm vụ: Nghiên cứu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực khai thác hiệu quả nguồn năng lượng sạch, được tái tạo như: thủy điện, năng lượng sóng, năng lượng thủy triều, năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Tham gia các hội thảo quốc tế và trong nước về năng lượng. Đảm nhận các trách nhiệm liên quan đến đào tạo các kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực năng lượng.
b) Các lĩnh vực nghiên cứu chính của Phòng bao gồm:
+ Nghiên cứu năng lượng sông suối
+ Nghiên cứu năng lượng biển
+ Nghiên cứu thủy điện tích năng
+ Nghiên cứu năng lượng gió
+ Nghiên cứu năng lượng mặt trời
c) Cơ cấu tổ chức: 01 trưởng phòng (học vị tiến sĩ trở lên). 01 phó phòng (học vị tiến sĩ trở lên). Từ 05 đến 10 nghiên cứu viên, trình độ đại học hoặc trên đại học.

6. Phòng công trình:
a) Chức năng nhiệm vụ: Ứng dụng trình độ khoa học công nghệ tiên tiến và thực hiện các dịch vụ tư vấn liên quan đến lĩnh vực công trình thủy và công trình khai thác năng lượng. Chú trọng vào các công trình thủy lợi, thủy điện, điện tích năng, điện thủy triều, điện gió và điện mặt trời. Phát triển hơn nữa công trình bến cảng sông, cảng biển, công trình bảo vệ bờ, giao thông thủy, công trình đóng tàu. Tham gia các hội thảo quốc tế và trong nước về công trình thủy và công trình năng lượng. Đảm nhận các trách nhiệm liên quan đến đào tạo các kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực công trình thủy và công trình năng lượng.
b) Phòng công trình sẽ tập trưng vào hai mảng chủ yếu là:
+ Mảng công trình thủy lợi – thủy điện
+ Mảng công trình cảng và giao thông thủy
c) Cơ cấu tổ chức: 01 trưởng phòng (học vị tiến sĩ trở lên). 01 phó phòng (học vị tiến sĩ trở lên). Từ 5 đến 10 kỹ sư thiết kế trình độ đại học hoặc trên đại học.

C. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN

1. Hội đồng khoa học Viện là hội đồng do Viện trưởng thành lập để giúp lãnh đạo Viện trong việc hoạch định chiến lược phát triển của Viện qua các thời kỳ. Giúp viện giải quyết những công việc quan trọng trong nghiên cứu KHCN và dịch vụ. Số lượng thành viên và các ủy viên hội đồng sẽ được lãnh đạo Viện quyết định hàng năm. Các ủy viên hội đồng có thể là các chuyên gia giỏi không thuộc Viện.

2. Hội đồng chuyên môn là hội đồng do Viện trưởng thành lập để giúp lãnh đạo viện giải quyết các công tác chuyên môn trong nội bộ Viện. Các công tác thường xuyên như khen thưởng, ký luật, tuyển dụng, đào tạo, tăng lương, nâng bậc, hiếu, hỷ./.

  • 1123 lượt xem
  • Print Print